Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams skirta praktinio mokymosi programa sudaryta iš dviejų modulių, po keturis mokymus kiekviename. Pirmieji mokymai parengti remiantis asmenine vadybinio darbo patirtimi, kuri apima ne tik sėkmių įvardijimą, bet ir problemų iškėlimą. Ji skirta ikimokyklinių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, metodinių grupių pirmininkams.

 Antrieji - Lietuvoje  parengtais dokumentais-gairėmis, padėsiančiomis mokytojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ką per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas.

Atnaujiname 1 modulio mokymus


I modulis.  Vadovo iššūkiai ir galimybės įgyvendinant pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (40 akad. val.)

Programa sudaryta remiantis asmenine vadybinio darbo patirtimi, kuri apima ne tik sėkmių įvardijimą, bet ir problemų iškėlimą. Ji skirta ikimokyklinių įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, metodinių grupių pirmininkams.

Dalyvaujant ikimokyklinių įstaigų išoriniame vertinime, pastebimas įstaigų vidinio įsivertinimo vaidmens numenkinimas arba neteisingas ir iškreiptas požiūris, taikant vidinio įsivertinimo metodiką. Vidinio įsivertinimo teikiama informacija vadovui turėtų būti svarbiausias įrankis įstaigos veiklos planavime, o pedagogams – pagalba kryptingam veiklų planavimui ir ugdymo(si) kokybės gerinimui. Programoje pristatoma praktinė patirtis padės vadovams geriau suprasti vidinio įsivertinimo metodiką, pasirengti įstaigos išoriniam vertinimui.

Šiandienos lopšelių-darželių vadovai sunerimę ne tik dėl įstaigos pedagoginio personalo komplektacijos, finansinių lėšų stygiaus, bet ir dėl savo darbo vietos nežinomybės ateityje, dėl daugelio kitų išorės faktorių, keliančių nerimą, stresą. Vadovas turėtų būti puikus strategas, kūrėjas, pokyčių iniciatorius ir kolektyvo vedlys. Kaip padėti sau ir savo darbuotojams, įnešant kuo daugiau konkretumo darželio gyvenime, kaip be didelių finansų kurti jaukias edukacines aplinkas, kaip tapti lyderiu, gebančiu išjudinti aplinkinius iš komforto zonos – apie tai bus kalbama seminaruose bei vizito metu Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pasaka“.

Modulio tikslas: Inicijuoti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pasidalijant asmeniniais sėkmės pavyzdžiais.

Modulio uždaviniai:

  • išsiaiškinti vidinio įsivertinimo poreikį, galimus jo instrumentus, reikšmę įstaigos veiklos planavimui;
  • išmokti sudaryti strateginį ir metinės veiklos planus, pasiremiant vidinio įsivertinimo duomenimis;
  • pateikti edukacinių erdvių kūrimo principus, konkrečius pavyzdžius;
  • prisiminti pagrindinius lyderystės principus, kurie padeda siekti sėkmės;
  • pasidalyti praktine patirtimi spec. poreikių vaikų ugdyme,
  • susirasti bendraminčių, naujų socialinių partnerių.

Mokymai:

2020-08-28

Vidinio įsivertinimo reikšmė ikimokyklinio ugdymo kokybei.

Kodėl (ar) reikalingas vidinis įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje. Kaip pasiekti kuo didesnio objektyvumo įsivertinant? Vidinio įsivertinimo rezultatų pagalba vadovo darbe. Rodikliai, jų įverčiai, duomenų apdorojimas. Įsivertinimo protokolo kūrimas darbo grupėse.

Mokymų vieta: Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius, MTC auditorija

Kaina 45€

2020-10-02

Edukacinės erdvės darželyje vaiko ugdymui(si). Ką ir kiek galime?

Edukacinės erdvės samprata – suvienodinkim matymus. Edukacinių erdvių funkcijos. Komandų įgalinimas erdvių kūrimui. Ar viską lemia finansinės galimybės? Ugdomųjų veiklų organizavimas lauko edukacinėse erdvėse: pedagogų, specialistų, tėvų indėlis. Edukacinio užsiėmimo pavyzdžio paruošimas.

Mokymų vieta: Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius, MTC auditorija

Kaina 45€

2020-11-06

Lyderis + komanda + bendruomenė.

Ar visi vadovai turi būti lyderiais? Džiugesiai ir problemos, lūkesčiai ir nuolatinis mokymasis – vadovo kasdienybė (keletas dalykų, kurie man padėjo, gal padės ir jums?). Komanda mano darbiniame gyvenime: dirbi juk su tuo ką turi. Bendruomenės būrimas, jos įnašas ir reikšmė siekiant pokyčių darželyje.

Mokymų vieta: Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius, MTC auditorija

Kaina 45€

2020-12-11

Vaikų, turinčių A spektro sutrikimus, ugdymo(si) patirtis Panevėžio lopšelyje-darželyje „Pasaka“. 

Bus pristatoma darželio „Pasaka“ patirtis, ugdant vaikus su ASS pagal Gina Davies metodiką „Attention Autism“ (filmuotos veiklos grupėje, muzikos salėje, sporto užsiėmimas bei veikla logopedo kabinete).
Antroje seminaro dalyje dalyviai praktiškai išbandys metodiką „ant savęs“.

Mokymų vieta: Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius, MTC auditorija

Kaina 45€

Lektorė Alma Simonavičienė, Panevėžio lopšelio darželio „Pasaka“ vadovė. Lektorė virš 30 metų dirbo Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja, o 2014 m. tapo Panevėžio rajono Ramygalos lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ direktore. Šiame darželyje pertrumpą laiką Almai pavyko sukurti vaikų ugdymą skatinančias aplinkas, suburti aktyvią bendruomenę. 2017 m. Alma pradėjo vadovauti Panevėžio m. darželiui „Pasaka“, kuriame aktyviai ėmėsi atsinaujinimo darbų. Alma Simonavičienė yra patyrusi švietimo konsultantė, išorės vertintoja, profesinio tobulėjimo programų kūrėja bei lektorė.

Programos akreditacijos Nr.: AP Nr. 063-2020-01


II modulis. Ugdymo(si) turinio įgyvendinimas tikslingam kiekvieno vaiko ugdymui (40 akad. val.)

Lietuvoje  parengti dokumentai – gairės, padėsiančios mokytojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams geriau suprasti, ką per pirmuosius šešerius metus gali pasiekti vaikas.

Šiuose seminaruose:
Dalinsimės patirtimi kaip sekasi dirbti pagal  šiuos dokumentus: Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“.
Mokysimės suprasti kaip reikėtų įgyvendinti ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką.
Susipažinsime su universalaus dizaino strategija, kuri leidžia optimizuoti skirtingų poreikių vaikų įtraukti į ugdymo procesą. Taikant universalaus dizaino strategiją pasiekiama optimalių ugdymosi rezultatų kiekvienam vaikui. Planuojant veiklas, svarbu yra vaiko gebėjimai, motyvacija ir kokius įgūdžius jis įgis, vaiko stipriosios pusės, jo poreikiai, galimybės ir interesai.
 Aiškinsimės kuo naujas (inovatyvus) STEAM mokymas,  pabrėžiantis žinių ir įgūdžių taikymo realiam gyvenimui svarbą.  Apsvarstysime emocijų vaidmenį švietime. Vaikų emocijų spektras gali būti platus, jie ne visada randa žodžių jiems išreikšti. Norėdami išmokyti vaikus atpažinti savo emocijas ir jas valdyti, turime juos mokyti žodžių, leidžiančių jas atpažinti. Grožinių kūrinių pagalba galima vaikams perteikti žmonių bendravimo grožį ir atsakomybę bei išmokyti svarbiausių žmogiškųjų vertybių.
Refleksija tai lyg testas pačiam pedagogui. Vaikų pasiekimų aplankai. Šis dokumentų rinkinys parodo svarbiausius vaiko pomėgius ir stipriąsias raidos puses. Aiškinsimės kur, kada, kodėl ir kaip jį naudojame

Mokymai

 

Vaikų pasiekimų aprašas, vaikų ugdymosi pasiekimų stebėjimas. Universalaus dizaino strategijos.

Kodėl svarbu stebėti vaikų ugdymąsi bei vertinti jų pasiekimus ir pažangą?
Kada ir kokiu tikslu ikimokyklinio ugdymo mokytojas renka informaciją apie vaikų ugdymosi pasiekimus ir pažangą?
Kaip renkami ir saugomi vaikų ugdymosi pasiekimų įrodymai?
Vaikų ugdymosi pasiekimų ir pažangos analizė.
Universalaus dizaino strategijos taikymas ugdymo procese.
Tėvai  informavimas apie vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą.
Praktinės užduotys, kurios suteikia supratimą kaip rinkti vaikų pasiekimų įrodymus.

Mokymų vieta: Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius, MTC auditorija
Kaina 45€

 

Ugdomosios veiklos planavimas. Aplinkos ir priemonių svarba vaikų ugdymui(si).

Vaiko ugdymosi pasiekimų sritys, kurių visuma laiduoja sėkmingą vaiko asmenybės ugdymąsi.
Planavimo ypatumai remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų aprašu“ ir „Ikimokyklinio ugdymo turinio programų rengimo metodinėmis rekomendacijomis“.
Kokie galimi ugdomosios veiklos planavimo būdai.
Aplinkos ir priemonių svarba vaikų ugdymui(si)
Praktinė užduotis. Savarankiškai parengtas ugdomosios veiklos planas.

Mokymų vieta: Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius, MTC auditorija
Kaina 45€

 

STEAM. Vaikų literatūra padedanti ugdyti vaikų gebėjimus.  Vaikų pasiekimų aplankai.

Ankstyva STEAM patirtis suteikia mokymosi įgūdžių ir motyvaciją. Papildomos patirtinės ir pažintinės veiklos gretina loginio mąstymo vystymąsi ir skatina kūrybiškumą.
Emocijų suvokimas ir raiška. Vaikų literatūra, kurią skaitome vaikams, mokant juos atpažinti ir įvardinti savo jausmus.
Refleksijos rašymo ypatumai. Vaikų pasiekimų aplankai. Kur, kada, kodėl ir kaip jį naudoti.
Praktinė užduotis. Hipotezės iškėlimas ir kartu su vaikais atliktas bandymas.

Mokymų vieta: Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilnius, MTC auditorija
Kaina 45€

 

Mokomasis vizitas į Utenos lopšelį-darželį „Želmenėlis“

Šiame seminare dalinsiuosi patirtimi kaip Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Želmenėlis“ sekasi dirbti pagal  šiuos dokumentus: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ir “Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“.

Mokymų vieta: Utenos lopšelis-darželis „Želmenėlis“, Sėlių g. 22, Utena
Kaina 45€
Kelionė į mokymus individuali ir į mokymų kainą neįskaičiuota.

Lektorė Sigita Balčiūnienė, Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis“ direktorė. Nuo 1993 m. vadovauja Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Želmenėlis“. Dalyvauja kuriant strateginius ikimokyklinio ugdymo atnaujinimo dokumentus, dirba nacionalinio projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ ekspertų grupėje. 2018 m. „Šviesos“ leidykloje išleido  priešmokyklinių grupių vaikams pratybų knygą „Noriuko veiklos knyga“, veda seminarus įvairiomis temomis: „5 kompetencijos – kitoks žvilgsnis į priešmokyklinį ugdymą“,   „Sėkmingai besiugdantis vaikas darželyje“, „Ugdomosios veiklos planavimas darželyje“, „Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų stebėsena, vertinimas“.

Programos akreditacijos Nr.: AP Nr. 063-2020-02

Galima dalyvauti viename ar keliuose seminaruose. Maksimali nauda dalyvaujant bent dviem dalyviams iš vienos organizacijos visame modulyje.
Dalyvaujant dviem ir daugiau asmenų iš vienos įstaigos taikoma 10 proc. nuolaida.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vertinimas 60% (2 vertinimai)

Prisijungimas

Prisijungę prie MTC svetainės Jūs galėsite peržiūrėti savo pasirinktus renginius, sąskaitas bei užsakymus.

Naujienlaiškių prenumerata

Paslaugų teikimo sąlygos: VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurių pagalba Jus informuosime apie mūsų organizuojamus mokymus, renginius ar pasidalinsime kita jums aktualia informacija ir naujienomis. Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą naudosime remdamiesi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti atsisakydami prenumeratos. Tvarkant duomenis Jūsų el. pašto adresą priskirsime tam tikrai prenumeratorių kategorijai, kurią prenumeruodami pasirenkate. Tai darome tam, kad galėtume pateikti labiau individualizuotus pasiūlymus. Prenumeratorių kategoriją galėsite bet kada pakeisti ar atsisakyti pakartotinai užpildę prenumeratos informaciją. Išsiuntus naujienlaiškį, programa renka statistinius duomenis apie Jūsų veiksmus su naujienlaiškiu, pavyzdžiui ar atidarėte ir kada el. laišką, kokias ir kada paspaudėte nuorodas, programa fiksuoja naudotojo IP adresą, įrenginio bei naršyklės, kuriuos naudojote laiškui atidaryti, versiją. Su Jūsų el. pašto adresu susijusią statistiką saugome 2 metus nuo to momento, kai paskutinį kartą atsidarėte naujienlaiškį. Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti Mokyklų tobulinimo centro informacinius pranešimus. Atsisakyti prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba rašydami adresu mtc@mtc.lt
Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygos ir Privatumo politika
Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis
Projekto „Renkuosi mokyti!“ tel. +370 5  212 7173 El. paštas: info@renkuosimokyti.lt