PATVIRTINTA
VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“
direktorės
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V- 4

VŠĮ „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ (toliau Centro) apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius, Centre įgyvendinamas apgaulės ir korupcijos prevencijos priemones, proceso organizavimą, tarnybinės etikos laikymosi užtikrinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Korupcija – tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar pažado dėl tokio atlygio prašymas, siūlymas, davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens, gaunančio kyšį, nepagrįstą atlygį ar pažadą dėl kyšio ar nepagrįsto atlygio tinkamą bet kurios pareigos atlikimą ar reikalaujamą elgseną.

2.2. Apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais sąmoningai norima apgauti, suklaidinti.

2.3. Piktnaudžiavimas – veikimas ar neveikimas, kai darbuotojui suteikti įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais, ar dėl kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat tokie darbuotojo veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savivaliaujama.

2.4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamą priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

II SKYRIUS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

3. Apgaulės ir korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

3.1.Teisėtumo – apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisų ir laisvių apsaugą;

3.2. Visuotinio privalomumo – apgaulės ir korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

3.3. Sąveikos – apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam tokią pagalbą;

3.4. Pastovumo – apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir prižiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.

III SKYRIUS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Apgaulės ir korupcijos prevencijos tikslai:

4.1. Siekti, kad korupcija netrukdytų Centro veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę;

4.2. Rengti antikorupcines priemones, kurios būtų nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės;

4.3. Didelį dėmesį skirti korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamai atsakomybei už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui;

4.4. Ugdyti Centro bendruomenės nepakantumą korupcijai.

5. Apgaulės ir korupcijos prevencijos uždaviniai:

5.1. nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas Centro veiklos sritis, užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą;

5.2. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

5.3. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, žmonių apgaulės;

5.4. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir teikiamą jų įgyvendinimo administravimą bei kontrolę;

5.5. organizuoti skaidrų Centro veiklos vykdymą.

IV SKYRIUS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

6. Apgaulės ir korupcijos rizikos analizė.

7. Problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas.

8. Centro darbuotojų supažindinimas su apgaulės ir korupcijos prevencijos politika.

9. Centro darbuotojų dalyvavimas apgaulės ir korupcijos prevencijos veikloje.

10. Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, priimamų sprendimų nešališkumo.

11. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis.

12. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, centro nuostatų, kitų dokumentų, susijusių su Centro veikla, laikymasis.

13. Kontrolės ir priežiūros vykdymas.

14. Galiojančių tvarkos normų pažeidimų nustatymas ir tyrimas.

15. Atsakomybės neišvengiamumo principo taikymas už Centro veiklos sistemoje padarytus nusižengimus, susijusius su korupcija.

16. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių taikymas jiems pasitvirtinus.

17. Centro kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas.

V SKYRIUS
APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS

18. Įtraukti į apgaulės ir korupcijos prevenciją centro darbuotojus.

19. Skirti už Apgaulės ir korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis.

20. Atliekant apgaulės ir korupcijos atsiradimo riziką įvertinama:

20.1. Motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija;

20.2. Darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija (darbuotojo ar įstaigos teisė spręsti kokį nors klausimą savo nuožiūra);

20.3. Centro ir jos darbuotojų priežiūros ir kontrolės lygis;

20.4. Reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos;

20.5. Nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Vykdant Centro veiklą turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Centro nuostatų, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų.

22. Asmenys, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Informaciją apie apgaulę ir korupciją Centro darbuotojai, bendruomenės nariai gali teikti raštu, elektroniniu paštu ar kitais jiems prieinamais būdais (viešinama centro svetainėje Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

24. Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems pasitvirtinus taikomos atitinkamos priemonės.

25. Visi Centro darbuotojai su Aprašu yra supažindinami pasirašytinai.


 

  • Peržiūros: 360