Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras" (toliau - MTC arba Mokyklų tobulinimo centras)  įsteigta 1999 m. vasario 22 d.
Mokyklų tobulinimo centras finansavimo iš LR valstybės biudžeto negauna.

VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR REZULTATAI

Veiklos tikslai skelbiami Mokyklų tobulinimo centro (toliau- MTC) misijoje, veiklos pobūdį nurodo užsibrėžtos veiklos kryptys ir prioritetai, veiklos rezultatai pateikiami vykdytų projektų bei suorganizuotų seminarų suvestinėmis.

 1. MTC MISIJA - kurti ir skleisti inovacijas švietimo ir kultūros srityse dėl didesnių kiekvieno vaiko galimybių visapusiškai lavintis ir augti saugioje, kūrybiškoje, pasitikėjimu bei pagarba grindžiamoje aplinkoje.
 2. MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS INICIUOJA IR VYKDO ĮVAIRIAS TEIGIAMUS POKYČIUS ŠVIETIME SKATINANČIAS VEIKLAS:
 • Buria mokyklų tobulinimu suinteresuotus žmones, sukurdamas erdvę diskusijoms
 • Inicijuoja novatoriškus švietimo ir kultūros srities projektus bei programas

Įgyvendinami įvairūs, Lietuvos švietimo tobulėjimą skatinantys projektai (pavyzdžiui, projektu „Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai!“ į Lietuvos mokyklas pritraukiami jauni mokytojai). Kultūrinė-edukacinė programa „Vaikų žemė“ skatinanti visuomenės kūrybiškumą integruodama švietimą ir kultūrą.

 • Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Siūlome kiekvienos mokyklos poreikius atitinkančius MTC seminarus, seminarų ciklus, mokymosi dirbtuves, kurioms vadovauja mokslininkai, mokytojai praktikai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

 • Konsultuoja pedagogus, mokyklas, savivaldybių, valstybines bei nevyriausybines, verslo organizacijas švietimo klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse
 • Sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio švietėjams dalintis patirtimi

Skatinant patirties dalinimąsi organizuojamos popietės, susitikimai, skirti supažindinimui su įvairių pasaulio šalių švietimo sistemomis, vesti seminarus kviečiami užsienio šalių lektoriai.

 1. VYKDYTI PROJEKTAI IR PASLAUGOS

MTC vykdo kultūrinį-edukacinį projektą „Vaikų žemė“, kurio tikslas – kurti tekstu paremtus kultūrinius ir švietimo produktus:

 • „Vaikų literatūros savaitė“ – skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Vyko nemokami nuotoliniai susitikimai su vaikų pamėgtais šių dienų rašytojais ir iliustruotojais.
 • Projektas „Nepaprasta pamoka su knyga“ – dinamiški, interaktyvūs teminiai susitikimai su knygų kūrėjais bei kūrybiniai literatūros skaitymai. Surengta daugiau nei 50 nuotolinių edukacinių susitikimų, kuriuose dalyvavo apie 1000 vaikų iš visos Lietuvos ir vaikai iš užsienio lietuvių bendruomenių!
 • Kartu su partneriais – medijų edukacijos ir tyrimų centru „Meno avilys“ – surengtas penkių susitikimų ciklas tėvams apie vaikus šiuolaikinių medijų aplinkoje. Virtualioje erdvėje pranešimus skaitė savo srities profesionalai, kino, medijų, socialinių tinklų, kompiuterinių žaidimų ir literatūros žinovai.
 • Tarptautinę vaikų gynimo dienai skirtas projektas „Knygiukai į pagalbą vaikams“, kurį sumanė vaikų ir paauglių knygų autorė, „Vaikų žemės“ komandos narė Kotryna Zylė, kartu su VšĮ Vaiko psichologijos centru ir tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY Lietuvos skyriumi. Sukurti 37 Knygiukai – iliustruota, patogiai sulankstoma trumpa istorija vaikams.
 • Anykščiuose sukurtas interaktyvaus muziejaus-edukacinės erdvės vaikams dizainas, kuris užėmė antrą vietą nacionaliniame konkurse „Geras dizainas“ socialinio ir paslaugų dizaino kategorijoje.
 • Trečią kartą organizuotas šeimoms skirtas literatūros, menų ir vasaros pramogų festivalis „Nuotykiai tęsiasi“. Dėl organizavimo buvo pasirašyta paslaugų sutartis su Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialu „Istorijų dvarelis“. Renginys buvo skirtas gamtos pažinimui ir jos apsaugai – aplinkai draugiškai gyvensenai, mažinančiai neigiamą poveikį gamtai, aplinkosaugai, klimato kaitos problemoms, tvarumui ir ekologijai.
 • Pradėti įgyvendinti du projektai „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka“ ir „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ (vykdytojas „Nepatogus kinas“, MTC - partneris), kuriems finansavimą skyrė Aktyvių piliečių fondas. MTC projekte „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“  suteiks projekto dalyvių – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų -  pilietinio ugdymo kompetencijų tobulinimo mokymo programos parengimo ir mokymų lektorių paslaugas. Projekto „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka“ metu bus sukurta elektroninė biblioteka, parengta metodika darbui su mokiniais, bus organizuoti tęstiniai mokymai mokytojams, kurių metu bus reflektuojama ir diskutuojama žmogaus teisių ir įvairovės temomis.
 • Organizuotas ketvirtasis vaikų literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“, kuris vyko nuotoliniu būdu. Dalyvių laukė nuotoliniai susitikimai su mylimais knygų autoriais, kino kūrėjų rengti vaizdo klipai ir reportažai, atgijusios knygų istorijos, literatūrinės dirbtuvėlės, virtuali vakaro skaitinių lentyna, įvairių edukacinių ir pramoginių medžiagų rinkinys atsisiuntimui bei virtuali knygų mugė.
 • 2020 m. toliau vykdoma veikla LR kultūros ministerijos inicijuotame projekte „Kultūros pasas“. Mokytojai su mokiniais buvo kviečiami atvykti į 1,5 valandos trunkantį užsiėmimą, kurį vedė profesionalus (-i) aktorius (-ė) ir/ar profesionalus (-i) iliustratorius (-ė), psichologė. Parengti įvairių mokiniams privalomos literatūros kūrinių skaitymo užsiėmimai. Kultūros pasu pasinaudojo ir skaitymuose dalyvavo 442 mokiniai, 13 mokytojų iš 12 Vilniaus m. mokyklų. 
 • 2020 m. Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą projektams „Virtuali susitikimų erdvė vaikų ir paauglių literatūros bendruomenei“, „Knygukurėjai.lt“, „Vaikų knygų sala“.
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija programai „Vaikų žemei“ skyrė premiją už nuopelnus vaikų literatūros ir skaitymo skatinimo srityje. Šia premija siekiama įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų bei asmenų indėlį populiarinant vaikų literatūrą, ugdant estetines, bendražmogiškas ir pilietines vertybes, skleidžiant originalias kūrybos iniciatyvas.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija skyrė finansavimą vaikų literatūros festivaliui „Vaikų knygų sala“, Vaikų knygų konferencijai, vasaros dienos stovyklai.

 

Programa „Renkuosi mokyti!“

MTC, gavus paramą iš Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“, tęsia programos „Renkuosi mokyti!“ vykdymą. Projektu siekiama tvarių ugdymo, bendravimo ir vadovavimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiojo ugdymo kryptimi. Projektui įgyvendinti Vilniaus prekybos paramos fondas „DABAR“ skyrė daugiau kaip 80 proc. lėšų. MTC projekto įgyvendinimui subūrė penkių darbuotojų komandą. 2020 metais 16 projekto mokyklų partnerių baigė įgyvendinti pokyčio projektus, tampo mokyklomis alumnėmis, jose buvo atliktas antrasis tyrimas, matuojantis pokyčio mastą mokykloje. Tyrimas parodė statistiškai reikšmingus ir pozityvius įgyvendintus pokyčius mokyklose. Konferencijoje  „Mokyklos (ne)standartas“, pristatyti ir aptarti mokyklų pasiekti rezultatai.  2020 metais tęsiama partnerystė su 14 mokyklų, 24 jaunaisiais mokytojais, 28 administracijos atstovais, 48 mokytojais, 20 pedagoginių konsultantų. Naujai į projekto įgyvendinimą įsitraukė ir projekto partnerėmis tapo dar 17 mokyklų, 30 mokytojų, 34 administracijos atstovai, 46 mokytojai, 22  pedagoginiai konsultantai. Svarbiausios įvykdytos veiklos: atrinkti RM projekto pirmojo ciklo dalyviai ir mokyklos; įvyko įtraukiojo ugdymo situacijos RM mokyklose matavimas pagal atnaujintą instrumentą (RM11); vasaros mokykla (RM11) ir lyderystės mokymai (RM10); RM pokyčio komandos dalyvavo mokymuose, konsultacijose. Informacija apie projektą nuolat pildoma tinklalapyje www.renkuosimokyti.lt MTC su programa „Renkuosi mokyti!“ tęsia partnerystę „Teach for all“ organizacijoje. Tai tarptautinis tinklas, jungiantis nepriklausomas visuomenines organizacijas, kurios siekia pagerinti švietimo galimybes savo valstybėse, įtraukdamos potencialius ateities lyderius.

 

2020 m. tęsiamas projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimas. VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, kaip partneris, kartu su Nacionaline švietimo agentūra ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu įgyvendino šio projekto veiklas. Lyderių laikas 3 – nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojai būtų labiau pasirengę vardan mokinių mokymosi pažangos inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.

 • 45-kių Lietuvos savivaldybių pokyčių projektų kūrimas (vyko savivaldybių kūrybinių komandų ir LL3 konsultantų konsultacijos, savivaldybių komandų bendradarbiavimo renginiai, mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai, savivaldybių bendruomenių mokymai, iš viso 121 renginys);
 • Vykdė neformaliąją švietimo lyderystės programą. Organizavo dalyvių mokymąsi moduliuose „Švietimo lyderystės samprata“, „Besimokantis lyderis“, „Lyderio santykiai su kitais“, „Lyderis mokymosi vedlys“ „Lyderis besimokančioje organizacijoje“. Kiekvieno modulių apimtis 48 kontaktinės akad. val. bei 200 savarankiško mokymosi valandų;
 • Organizavo projekto personalo mokymus;
 • Organizavo lyderystės tinklų renginius: 2020 m. gegužės 19 ir 28 d. įvyko nuotoliniai alumnų renginiai „Mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek įvairūs joje dirbantys žmonės“. „Lyderių laiko“ bendruomenės nariai buvo sukviesti siekiant išsamiai pristatyti ir aptarti Profesinio kapitalo antrojo tyrimo apibendrintus duomenis.
 • Organizavo užsienio lietuvių neformaliosios programos dviejų dienų mokymus „Jaunosios kartos pilietiškumas“. Mokymuose dalyvavo 61 dalyviai, kuriems išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
 • Organizavo mokymus ne švietimo darbuotojams (socialiniams mokyklų partneriams). Moduliai:  a) Tarpinstitucinis  bendradarbiavimas savivaldybėse kuriant vaiko gerovę;
  b) Savanoriškos veiklos tinklo kūrimas savivaldybėje; c) Bendruomenės plėtra ir mokykla; d) Geresnės ugdymo kokybės link – tėvai kaip ugdymo partneriai. Kiekvieno modulio trukmė 8 akad. val.
 • Projekto veiklų rezultatai viešinami lyderiulaikas.smm.lt

MTC LR ŠMSM užsakymu teikė Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų sąrašo ir kompetencijų įsivertinimo įrankio atnaujinimo paslaugas.

MTC Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu teikė Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimo metodikos atnaujinimo paslaugas (2020-2021 m.).

MTC kartu su partneriu VŠĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu teikė Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodikos sukūrimo paslaugas (2020-2021 m.)

MTC kartu su partneriu VŠĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ tęsia:

 • projekto „Bendradarbiaujančios klasės“ įgyvendinimą. Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu. Kuriama klasių virtualų bendradarbiavimą skatinanti platforma;
 • Inovatyvių Izraelio SEMEL (naratyviniais metodais paremta mokinių savivertės kėlimo programa) ir MICHAEL mokymų metodų plėtojimą.

 1. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA

2020 m. Mokyklų tobulinimo centras  organizavo pedagoginės, psichologinės, vadybinės bei švietimo lyderystės tematikos mokymus, siūlydamas švietimo praktikams laikmečiui aktualius seminarus. Centras parengė arba atnaujino (prilygino akredituotoms) 32 pavadinimų programas. Organizavo daugiau kaip 40 seminarų kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

 

MTC bendradarbiaujant su VŠĮ Kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ padaliniu Švietimo pažangos centru įgyvendino:

 • Mokytojų atrankos kriterijų parengimo, atrankos organizavimo, individualių mokymo programų mokytojams bei mokymų koncepcijos parengimo ir konsultantų pritraukimo paslaugas (projektas „Sugrįžtu mokyti“);
 • 5 dienų mokymų organizavimo ir vykdymo, mokytojų konsultavimo pradėjus darbą mokykloje ir refleksijos dienų organizavimo ir vykdymo paslaugas;
 • Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimo paslaugas;
 • Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimo paslaugas;
 • mokymų programą „Bendradarbiavimas, stiprinant įtraukųjį ugdymą“ (40 val.);
 • Pradinių klasių mokytojų rengimo alternatyviuoju būdu Vilniaus mokykloms paslaugas.

 

MTC teikė konsultacijas dėl įvairių švietimo klausimų: švietimo politikos formavimo, naujų mokyklų steigimo, naujų švietimo iniciatyvų, švietimo ir verslo bendradarbiavimo ir kt..  Sistemingai konsultuojamasi dėl profesinio tobulėjimo programų pasirinkimo, projektų įgyvendinimo, edukacinių stažuočių programų rengimo, renginių organizavimo, mokyklų tobulinimo, darbo klasėje, ugdymo turinio, švietimo dokumentų tobulinimo ir kitais klausimais. 

 1. planuojamos veiklos 2021 m.

Inicijuoti ir vykdyti inovacijas švietimo ir kultūros srityse skatinančias veiklas:

 • Tęsti ir plėtoti programų „Renkuosi mokyti!“, „Vaikų žemė“ įgyvendinimą, ieškoti įvairių galimybių programų plėtrai pritraukiant lėšas, rašant projektus.
 • Tęsti ilgalaikio nacionalinio projekto „Lyderių laikas3“ įgyvendinimą (2021 07 mėn.).
 • Plėtoti Izraelio SEMEL ir MICHAEL mokymų metodus.
 • Vykdyti „Bendradarbiaujančių klasių“ projektą.

Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo veiklą, švietimo srities tyrimus. Dalyvauti švietimo bei kultūrinės edukacijos programų konkursuose bei rašyti projektus. Vystyti šios srities tarptautinį bendradarbiavimą.

Parengti naują įstaigos veiklos bei komunikacijos strategiją, išgryninti misiją, viziją ir siekiamą rezultatą.

 1. viešosios įstaigos dalininkai

Mokyklų tobulinimo centrą 1999 metais įsteigė ir vieninteliu dalininku buvo viešoji įstaiga Atviros Lietuvos fondas. 2012 metų sausio mėnesį dalininko teisės perleistos dviem fiziniam asmenims:

 

Dalininkas

Įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje

Eglė Pranckūnienė

1 eur

Marina Vildžiūnienė

1 eur

 • Peržiūros: 303